Projekt, ktorý spraví vyučovanie praktickejším a zábavnejším!

27.09.2016 12:11

Nadácia Volkswagen Slovakia ponúka atraktívny projekt, ktorý spraví vyučovanie praktickejším a zábavnejším!

Súčasnej generácii žiakov základných škôl výrazne chýbajú nielen vedomosti a technické myslenie, ale aj manuálne zručnosti. Keďže na slovenských školách väčšinou chýba vhodný technický materiál, potrebné pracovné náradie a odborné pracovné priestory, preto majú aj učitelia náročnú úlohu. Napriek tomu si uvedomujú význam praktických činností pri formovaní osobnosti človeka. V tomto smere by mal v najbližších mesiacoch pomôcť výnimočný projekt Technika hrou od základných škôl.

„ Jedná sa o jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia v spolupráci s Trnavskou univerzitou, ktorého cieľom je podpora technického vzdelávania už od základných škôl,“ hovorí  Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia a dodáva: „Projekt je zameraný na prvý stupeň základných škôl a pre zapojené školy je bezplatný. V  rámci projektu bude zapojeným školám poskytnuté akreditované vzdelávanie, aj s názornými príkladmi aktivít,  metodika spolu s pracovnými listami a putovný súbor pomôcok.“ Aj preto v utorok 20.septembra 2016 prebehol v Bratislave workshop, ktorého cieľom bolo  priblížiť samotný projekt a jeho ciele a nadchnúť učiteľov na zapojenie sa do projektu. Nadácia Volkswagen Slovakia už má za sebou úspešný dvojročný cyklus, v ktorom sa zameriavali na motiváciu učiteliek z materských škôl. „V rámci projektu sme vyškolili 336 učiteliek. Ak priemerne počítame, že každá z nich má dvadsaťčlennú triedu,  tak boli poskytnuté vedomosti pre 6-tisíc detí,“ počíta Alexandra Pappová. V projekte Technika hrou od materských škôl sa v najbližších mesiacoch vyškolia učiteľky v Nitrianskom a Košickom kraji a paralelne sa rozbieha aj spolupráca so základnými školami v meste Bratislava.

 

Spoločný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Trnavskej univerzity je zacielený na podporu technického vzdelávania. “Žiaci si môžu vyskúšať napríklad ako zdvihnúť predmet pomocou prúdu vody, či ako je možné odmerať rýchlosť vetra,” prezrádza Alexandra Pappová. „V triedach môžu ako pomôcky využiť slamky, obaly od jogurtov, ale aj zložitejšie elektrické obvody.“  Nadácia podporuje iniciatívnych učiteľov školením, metodickým materiálom, ale aj súpravou pomôcok na realizáciu jednotlivých pokusov. „Výskumne ladená koncepcia predstavuje inováciu v rozvoji spoznávania sveta okolo nás,“ hovorí metodička projektu Kristína Žoldošová z Trnavskej univerzity. „Na základe takejto výučby sa u žiakov rozvíja logické premýšľanie, samostatnosť v učení a praktická tvorivosť v úzkom prepojení na prírodovedné poznávanie,“ dodáva. „Technická výchova bola kedysi súčasťou učebných osnov, dnes mladá generácia stráca praktické zručnosti a preto podporujeme projekt, v ktorom deti bádajú, skúmajú, pozorujú, stanovujú si určité tvrdenia (predpoklady) a tie si následne overujú. Až na základe toho zisťujú, či ich predpoklady boli správne. Veľmi dôležitou je aj skutočnosť, že jednotlivé pokusy vnímajú aj cez svoje emócie, intenzívne ich prežívajú a preto si ich lepšie zapamätajú,“ dopĺňa Anna Mazúrová z Odboru školstva Okresného úradu Bratislava. „Deti pri bádaní môžu určité predmety vnímať rôznymi zmyslami, čuchom, hmatom i chuťou a projekt im dáva možnosť, aby svoje pokusy a zistenia okamžite aj videli v reálnych situáciách a tak pochopili, ako to všetko funguje v bežnom živote,“ podčiarkuje Anna Mazúrová dôležitosť takejto formy výučby.

Fotogaléria: Projekt, ktorý spraví vyučovanie praktickejším a zábavnejším!

Táto fotogaléria je prázdna.